top of page
Behandelvoorwaarden

 

Algemeen
De behandelvoorwaarden gelden voor iedere behandeling, bestelling en aankoop tussen Huidstudio Leek en de cliënt waarop Huidstudio Leek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Inspanningen Huidstudio Leek
Huidstudio Leek zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig aan de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Huidstudio Leek zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Afspraken
De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Huidstudio Leek te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Huidstudio Leek een deel van of het volledige bedrag van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Het annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Huidstudio Leek de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan twintig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Huidstudio Leek de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de afgesproken behandeling berekenen.

Kosten niet tijdige afzeggingen

Binnen 24 uur voor de afspraak: 50% van het bedrag van de afgesproken behandeling.
No-Show (niet op komen dagen): 100% van het bedrag van de afgesproken behandeling.

Huidstudio Leek dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak dit bij de cliënt te melden. Uitgezonderd hiervan zijn ziekte en bijzondere omstandigheden.

Behandelingen die de cliënt zelf inboekt via het online reserveringssysteem, worden verrekend volgens de geldende tarieven en kunnen qua inhoud, tijdstip of tijdsduur enkel in overleg worden gewijzigd.

 

Betaling
Huidstudio Leek vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Enkel na overleg met de huidspecialist kan er achteraf betaald worden middels een factuur. De betalingstermijn bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 8 dagen. Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt Huidstudio Leek de cliënt een 1e herinnering, vervolgens een 2e herinnering. Na de 2e herinnering geeft Huidstudio Leek de vordering over aan een bevoegd incasso bureau.

 

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Huidstudio Leek vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de huidspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Huidstudio Leek neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Het Huidinstituut behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Huidstudio Leek zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


Geheimhouding
De huidspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de huidspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Aansprakelijkheid

Lees hier onze privacyverklaring >>

Huidstudio Leek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de huidspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Huidstudio Leek is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

Garantie
Huidstudio Leek geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door de schoonheidsspecialiste, niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf  werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft  gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij Huidstudio Leek gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Huidstudio Leek doch binnen een week (7 dagen).

Beschadiging & diefstal
Huidstudio Leek heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Huidstudio Leek meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Huidstudio Leek en de behandelende huidspecialiste. Huidstudio Leek moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Huidstudio Leek de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien Huidstudio Leek en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.
Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Huidstudio Leek het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
Recht

Op elke overeenkomst tussen Huidstudio Leek en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Aanvullende voorwaarden webshop
Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de inhoud op deze website juist en volledig is. Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.


Huidstudio Leek behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Als je vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Privacy statement
Huidstudio Leek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Huidstudio Leek zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

Huidstudio Leek gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
- Als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
- Om het winkelen bij Huidstudio Leek zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
- Wij gebruiken jouw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Wanneer je deze niet meer wilt ontvangen, kan je onderaan de nieuwsbrief je uitschrijven.
- Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 
Huidstudio Leek verkoopt geen gegevens
Huidstudio Leek zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Ons personeel en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
 
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op de computer. Huidstudio Leek gebruikt cookies om jou te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Huidstudio Leek geen cookies ontvangt.
 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van Huidstudio Leek, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze specialist helpt je verder als je informatie nodig heeft over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

bottom of page